1.291 DOMINICUS165.248 ADRIAEN JANSSE, woonde in Ouwerdinge int verdronken land, op het stuk grond ten zuiden van Hinklinge, dat in 1530 bijna wegspoelde. Ouder- of later Ouwerdingen lag vermoedelijk op het schor ten noordoosten van den tweede Bathpolder, tr. met;

165.249 MARGRIETE N.N.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. JAN ADRIAENSE, zie 82.624.
 
 
 
 

82.624 JAN ADRIAENSE, tr. met;

82.625 JACOBMIJNE N.N.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. DOMINICUS JANSSE, geb. circa 1525, zie 41.312.
 
 
 
 

41.312 DOMINICUS JANSSE, geb. circa 1525, landman, vermeld als schepen te Kloetinge 1558, woonde te Kloetinge in den Monsterhoek aan de Munnikendijk, tr. 2e met COBMIJNE HARRENTSDR, overl. Kloetinge vóór 1585, tr. 1e met;

41.313 MAIJKEN JANSDR VAN SCHULLE, j.d. van Goes.

Kinderen uit het 1e huwelijk:

1. JAN DOMINICUS, geb. Kloetinge circa 1540, overl. vóór 1622, tr. met JACOBMIJNTJE JACOBS, woonde in Hoedekenskerke op een hoeve in de Slabbekoornhoek.

2. CORNELIS DOMINICUS, geb. Kloetinge, zie 20.656.

3. ADRIAAN DOMINICUS.

4. MARINUS DOMINICUS, woonde in Hoedekenskerke, landman en wordt in 1600 aldaar als schepen vermeld, overl. vóór 3-6-1625, tr. Hoedekenskerke met NEELKEN PIETERS, zij hertr. met Job Cornelisse Hilleman, landman in 's-Gravenpolder.

5. MICHIEL DOMINICUS, tr. (huwelijkse voorwaarden 1585) met PASSCHIJNE ADRIAENSDR, dv: Adriaen Willemse en Lijnken N.N.

6. ENGEL DOMINICUS, tr. (huwelijkse voorwaarden 1587) met TANNEKE JANSDR, wonende te Hoedekenskerke, dv: Jan N.N. en Jacobmijne N.N.

7. HARRENT DOMINICUS, tr. in 1584 MAIJKEN GEERTSDR, dv: Geert Jansz.
 
 
 
 

20.656 CORNELIS DOMINICUS, geb. te Kloetinge, landman en wonende te Kloetinge op Tervaten, aldaar als schepen vermeld 1586-1621, en in 1622 als schout, overl. Kloetingen vóór 1629.

Kinderen:

1. JAN CORNELISSE DOMINICUS, zie 10.328.

2. GEERDTKEN CORNELISSE DOMINICUS, tr. Kloetinge met ADRIAAN GELOCK en woont aldaar op een hoeve in Serelsdorp.

3. NEELKEN CORNELISSE DOMINICUS.

4. MAIJKEN CORNELISSE DOMINICUS.

5. SUZANNA CORNELISSE DOMINICUS.
 
 
 
 

10.328 JAN CORNELISSE DOMINICUS, woonde in 1585 op een hoeve te Wemeldinge, werd samen met zijn zusters Geerdken, Neelken, Maaijken en Suzanna genoemd in het testament van hun oom Geert Janse, bakker uit Goes, geopend op 23-1-1596, op 26-1-1641 toeziend voogd over de drie kinderen van Cornelis Jacob Eeuwoutsen, schepen te Wemeldinge 1644, koopt 3-2-2644 een stuk zaailand gelegen in Swaeckhouck voor 65 pond en 2 schreven van Dignus Mejonck, overl. Wemeldinge vóór 1649.

Wemeldinge 23 maart 1635;
Staet van rekeninghe over gebracht bij Roelant Adriaensen ende dat van soodanighe goederen als naergelaten sijn bij sijne overleden huijsvrouwe met name Fooreken Marinis, ende dat tusschen sijne vier weeskinderen, geprocreert bij Fooreken Marinis voorschreven.

Overgebracht ende gepresenteert bij Roelant Adriaennsen als vader ende gerechte voocht vande voorss: weesen, Mars. Mars. Snijder als wedervoocht, Mars. Pirss: Verburch als toesiende voocht, Loonis Wmsen als oom, midtsgaders Steven Mejoncq als Schout, Corns. Jansen Snoup ende Jan Cornelisz Dominicus als Schepenen van Wemeldinghe, desen 9en martij 1641 ten huijse van Jacob Jansen Snoup.

Wemeldinge 11 mei 1641;
Geert Francke verkoopt aan Jan Cornelisz Dominicus een stuk zaailand groot 1 gemet 9 roede gelegen in Swaecke voor 29 pond vlaams.

Wemeldinge 14 september 1641;
Jacob Beijselaer verkoopt aan Jan Cornelisz Dominicus een stuk zaailand groot 505 roede gelegen in Swaeckhouck voor 18 pond 1 schreven 't gemet.

Wemeldinge 23 november 1641;
Dignus Mejoncq nomine Pieter Crijnsen verkoopt aan Jan Cornelisz Dominicus een stuk zaailand groot 1 gemet 31 roede, wegelinck 11 roede gelegen in Swaeckhouck en een stuk zaailand groot 99 roede voor 38 pont vlaams 10 schelingen 't gemet.

Wemeldinge 8 maart 1642;
Marinus Erasmus verkoopt aan Jan Cornelisz Dominicus een stuk zaailand groot 1 gemet en 4 roede gelegen in Swaeckhouck voor 33 pond vlaams 6 schreven en 8 grosse.

Wemeldinge 22 november 1642;
Jan Cornelisz Dominicus levert aan Foort Christiaensen een stuk zaailand groot 202 roede gelegen in de Hildernissenhouck, waartegen Foort Christiaensen gelijk transporteert aan Jan Cornelisz Dominicus een stuk zaailand groot 173 roede gelegen in de Swaeckhouck en bovendien de somma van 5 pond vlaams.

Wemeldinge 29 januari 1643;
Foort Geertsen Rijn levert aan Jan Cornelisz Dominicus een stuk zaailand groot 570 roede gelegen in Swaeckhouck waartegen Jan Cornelisz Dominicus voor schepenen van Iersijcke zal transporteren een sruk zaailand groot 2 gemet en 200 roede gelegen in Iersijcke in de hoek van Teeckenburg.

Wemeldinge 2 mei 1643;
Jan Cornelisz Dominicus levert aan Cornelis Lenartsen Soute een stuk weiland groot 519 roede gelegen in de hoek waar Pieter Bouwensen in placht te wonen waarbij Soute zal leveren van schepenen van Iersijke een stuk zaailand groot 465 roede en nog bijbetaald 9 pond en 10 schreven contant.

Wemeldingen 23 mei 1643;
Marinus Adriaensen int Radt levert aan Jan Cornelisz Dominicus een stuk zaailand groot 559 roede gelegen in Swaeckhouck, en tegelijk levert Jan Cornelisz Dominicus aan Marinus int Radt een stuk weiland groot 2 gemet 150 roede gelegen in de hoek tussen 't Cromwegelinck en de scheet van Ierseke mits dat int Radt betaald 12 vlaamse ponden.

Wemeldinge 23 januari 1644;
Dignus Mejonck verkoopt aan Jan Cornelisz Dominicus een stuk zaailand groot 140 roede gelegen in Swaeckhouck voor 44 pond vlaams 't gemet.

Wemeldinge 23 april 1644;
Davidt Gillisen timmerman verkoopt aan Jan Cornelisz Dominicus een partij zaailand groot 5 gemet 114 roede genaamt Deckershouck, gelegen in de houck daar waal het Blauhuijs in heeft gestaan voor 29 pond vlaams 't gemet.

Kinderen:

1. N.N. ged. Wemeldinge 3-3-1623. Het kind waarvan de naam niet leesbaar is noemde men vermoedelijk CORNELIS. Jacob heeft een broer Cornelis van wie hij in 1649 de helft van een hoeve in Wemeldinge koopt. Deze Cornelis is in 1657 uitlandig en zijn boedel is zwaar met schulden belast.

2. JACOB JANSE DOMINICUS, ged. Wemeldinge 26-12-1626, zie 5.164.

3. JANNEKEN JANSE DOMINICUS, ged. Wemeldinge 2-5-1629.

4. MAEIJKEN JANSE DOMINICUS, ged. Wemeldinge 2-4-1631.
 
 
 
 

5.164 JACOB JANSE DOMINICUS, ged. Wemeldinge 26-12-1626, woonde te Wemeldinge tussen 1659 en 1684 genoemd als schepen, opperweesmeester en schout, tr. IJerseke 29-1-1650 met;

5.165 FORRETJE SWEEDIJCK, geb. IJerseke.

Wemeldinge 24 mei 1649;
Cornelis Janz Dominicus verkoopt aan Jacob Jansz Dominicus de helft van een hoeve met al het daarbij horende en met 3 gemet 84 roede eigen erven binnen de hoeve, een deel hof en een deel boomgaard en een drinkput met een plantsoen over de watergang in de Oosthouck. De hoeve en erven staan en liggen in de houck waar Adriaen Noutsen Lampaert in woont. De koop is gesloten over de helft 370 pond vlaams en voor de beesten van de vekoper 30 pond vlaams.

Wemeldinge 11 december 1649;
Jacob Jansz Dominicus verkoopt aan Geerard Francke een stuk zaailand groot 437 roede, wegelinck 14 roede gelegen in de houck waar 't stelhuijs in staat en aldaar ook een stuk zaailand 281 roede, wegelinck 10 roede voor 14 pond 10 schreven 't gemet.

Wemeldinge 11 december 1649;
Jacob Jansz Dominicus verkoopt aan Cornelis Jansz Dominicus een stuk zaailand groot 593 roede, wegelinck 10 roede voor 54 pond vlaams 't gemet.

Wemeldinge 19 mei 1657;
Jacob Jansz Dominicus verklaart dat de goederen van zijn broer Cornelis Jansz Dominicus als "uijtlandigh ende latirerende door een seecker voorgevallen ongeluck, met veele schulden sijn geaffecteert".

Wemeldinge 22 juni 1657;
Jacob Jansz Dominicus als "sequester in curatuel gestelt" bij schout en schepenen over de goederen van zijn uitlandige broer Cornelis Jansz Dominicus en verkoopt aan Logier Laurisen ten profijt van dhr. Joan Huijssens, heer van Vosmaer, een stuk zaailand groot 1 gemet 88 roede gelegen in de houck bewesten de polderdijk.

Verkoopt ook ten profijt van dhr. Huijsens een stuk zaailand groot 2 gemet 112 roede gelegen in de Couwenpolder voor 25 pond vlaams 't gemet.

Wemeldinge 15 februari 1658;
Jacob Jansz Dominicus als curator van zijn uitlandige broer Cornelis Jansz Dominicus verkoopt aan Joos Jansz een partij zaailand genaamt De Weije met de Tarwe daar op liggende groot 2 gemet 290 roede, wegelinck 30 roede gelegen in Swaeckhouck;
een stuk zaailand groot 1 gemet46 roede, een stuk zaailand groot 173 roede, een stuk zaailand 1 gemet 9 roede en een stuk zaailand 1 gemet 4 roede voor 31 pond vlaams 't gemet.

Wemeldinge 22 maart 1658;
Jacob Jansz Dominicus als curator gesteld over zijn uitlandige broer Cornelis Jansz Dominicus verkoopt aan Maerten Jansz Colema een stuk zaailand groot 593 roede, wegelinck 10 roede gelegen in Cappelhouck voor 49 pond 19 schreven 10 grosse 't gemet inclusief de tarwe.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. JOHANNES JACOBSE DOMINICUS, ged. Wemeldinge 4-3-1651, secretaris van Wemeldinge, overl. vóór 21-11-1710, ondertr. Kapelle 23-10-1693 met STOFFELINA VAN HEIJMBERGH, j.d. van Vlissingen.

2. NEELTJE JACOBSDR DOMINICUS, ged. Wemeldinge 20-10-1652, tr. Wemeldinge in 1675 met CORNELIS FOORTSEN RIJN, ged. Wemeldinge 20-2-1647, zv: Foort Geertzen Rijn en Marijken Wisze.

3. CORNELIS JACOBSZ DOMINICUS, ged. Wemeldinge 5-8-1657.

4. FOORT JACOBSZ DOMINICUS, ged. Wemeldinge 15-5-1661, secretaris van Wemeldinge. bewoont de landhoeve van zijn vader in " den oude Hoek", tr. 1e in 1687 met AGATHA HUBRECHTSE VAN NOORDEN, tr. 2e Kattendijke 23-8-1701 met JANNETJE ADRIAENSDR MAAS, j.d. van Borsele

5. DIGNUS JANCOBSZ DOMINICUS, ged. Wemeldinge 26-12-1663, secretaris van IJerseke, schout 1724, overl. vóór 1730, tr. met AGATHA SWEEDIJCK VAN IJERSEKE.

6. JACOB(US) JACOBSZ DOMINICUS, ged. Wemeldinge 20-5-1668, overl. vóór 1709, tr. Baarland 1-5-1692 met DINGETJE WALHOUT, ged. Baarland 20-11-1671, dv: Marinus Walhout en Nelleken Mejoux, zij tr. 2e met Foort Marinusse Sweedijck.

7. MAETJE JACOBSDR DOMINICUS, ged. Wemeldinge 9-2-1670.

8. MARINUS JACOBSZ DOMINICUS, ged. Wemeldinge 17-2-1672, zie 2.582.

9. AGATHA JACOBSDR DOMINICUS, ged. Wemeldinge 11-4-1675.
 
 
 
 

2.582 MARINUS JACOBSE DOMINICUS, ged. Wemeldinge 17-2-1672, secretaris van Wemeldinge, begr. Wemeldinge 16-7-1708, tr. Goes 12-2-1705 met;

2.583 JOHANNA COOMANS, j.d. van Goes, tr. 2e Wemeldinge 24-6-1710 met ADRIAAN BOSMAN, overl. in aug. 1711, tr. 3e Wemeldinge in aug. 1713 met THOMAS MAAIJGEN, hiervan weer gescheiden door de wet in mei 1719.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. FORRENDINE DOMINICUS, ged. Wemeldinge 9-8-1706, zie 645. DE JONGE [1.291].

2. MARIA DOMINICUS, ged. Wemeldinge 22-4-1708, tr. Wemeldinge 7-5-1733 met JAN VERSCHUIJL, weduwnaar van Charlotte Scheffer.
 
 
 
 

Overige bronnen:

- Gen. Dominicus, door J.J. Polderman, NL 1945/46, kol. 61.

- Gen. De Wind, door M.R.H. Calmeyer en O. Schutte, NL 1981, kol. 189.

- Kwst. Neve, kwnr. 6.150, door A.A. Sijnesael, WZK 1992, blz. 38.